Tags

,

“Scheeps-togt na Gujana, gedaan in het jaar 1608. Aanwijsende de gelegentheeden en hoedanigheeden deses landschaps, des selfs eylanden, rivieren, grens-palen, verscheydenheyd der volkeren en talen, jaar ge-getijden, tijd-rekeningen, dood-malen, spijse en drank; als mede veelerley soort van dieren, vogelen, vissen, fruyten, suyker-riet, katoen, verw-stoffen, kostelijke gommen, balsem, droogeryen, tabak, etc. Door den reysiger selfs in het Engels beschreeven, en nu aldereerst uyt die spraak vertaalt.”

Ship travel to Guiana, done in the year 1608. Pointing out the occasions and circumstances of these countries, islands, rivers, border-markings, the diversity of peoples and languages, seasons, time systems, ‘dood-malen’, food and beverages; and many varieties of animals, birds, fish, fruits, sugar-can, cotton, paints, delicious gums, balsems, dry houses, tobacco etc. Described by the traveler in English, and now for the first time translated from that language.

harcourt